Wednesday, January 25, 2012

myPod:"ಕಿಸ್ಕಾರ"

Friday, January 13, 2012

myKavana:"ಸಂಕ್ರಾತಿ"

ಕಹಿಯನು ನುಂಗಿ ಸಿಹಿಯನು ಜಗಿದು
ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಯಲು ನೋವೆಲ್ಲಿಹುದು!
ಹರುಷದಿ ಹಂಚು ನಿನ್ನಯ ಗಂಟು
ಇದರಲಿ ಬಾಳುವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಉಂಟು!

ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತು
ಸಾಧನೆ ಇರದ ಬದುಕದು ಭ್ರಾಂತು
ಸ್ವರ್ಗದಿ ಮನೆಯನು ಮಾಡಿರು ಇಲ್ಲ
ಬಾಳಲಿ ತಪ್ಪದು ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ

ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.